KẾT QUẢ HỘI GIẢNG THÁNG 10 NĂM 2015

Trung t©m gdtx yªn phong

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Tæ  v¨n hãa

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                                                       Yên Phong, ngày 30 tháng 10 năm 2015.

KẾT QUẢ HỘI GIẢNG THÁNG 10 NĂM 2015

TT

Tuần

Thứ

Ngày

Tiết

Lớp

Họ và tên giáo viên

Môn

Tên bài dạy

kq

Ghi chú

1

7

2

12/10

3

11a3

Nguyễn Thị Thảo

Anh

T24: Unit 4  Reading

K

TB

 

2

8

3

20/10

2

10a1

T 22: Unit 4  Reading

TB

 

3

7

2

12/10

4

11a2

Dương Thị Cúc

T15: Điện năng công suất điện

K

TB

 

4

8

3

20/10

3

10a2

T14: Tổng kết chương 1

TB

 

5

7

2

12/10

5

10a3

Lê Quang Viện

Sinh

T7: Tế bào nhân sơ

K

K

 

6

8

6

23/10

2

12a2

T19: Cấu trúc di truyền

K

 

7

7

4

14/10

1

10a4

Trần Thị  Quyên

Anh

T19  : Test your self

TB

K

 

8

8

2

19/10

2

10a3

T22: Speial education

K

 

9

7

4

14/10

3

10a5

Trần Thị Sang

Toán

T13  : Hàm số y = ax+b

K

K

 

10

8

5

22/10

2

11a2

T26: Luyện tập

K

 

11

7

4

14/10

4

11a4

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Toán

T23: Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp (T1)

TB

K

 

12

8

2

19/10

4

11a3

T24: Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp (T2)

K

 

13

7

5

15/10

1

12a4

Hoàng Thị Duyên

Toán

T9 : Ôn tập chương 1

G

K

 

14

8

5

22/10

4

10a4

T8: Hệ trục tọa độ

K

 

15

7

5

15/10

2

10a6

Hoàng Thị Loan

Văn

T21: Đọc văn Tấm cám (T2)

K

G

 

16

8

5

22/10

1

11a1

T35: Hai đứa trẻ

G

 

17

7

5

15/10

5

11a1

Nguyễn Thị Nhung

Sử

T8: Những thành tựu VH thời cận đại

TB

K

 

18

8

4

21/10

2

10a5

T15: Thực hành

K

 

19

7

6

16/10

1

10a2

Nguyễn Thị Thủy

Hóa

T14: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

K

TB

 

20

8

4

21/10

1

11a4

T19: Phân bón hóa học

TB

 

21

7

6

16/10

3

12a4

Nguyễn Thị Yến

T16: Đặc trung vật lý của âm

TB

K

 

22

8

2

19/10

3

10a6

T16: Quy tắc tổng hợp và phân tích lực

K

 

 

Tổng hợp KQ:

Giỏi:

2

9,09

 

   Ng­êi lËp biÓu

    

Khá:

13

59,09

     
    

TB:

7

31,82

     
    

Yếu:

0

0,00

     
    

Cộng

22

100,00

 

  NguyÔn Kh¾c Hµo

Tác giả: admin